Cần xiết lực, tay vặn, cần vặn trượt

Cung cấp các loại cần xiết lực, tay vặn chữ T, tay vặn chữ L, cần vặn trượt dùng với các đầu khẩu để vặn ốc

 
gọi Miễn Phí