Trung bình chiều sâu bước khoan

Trung bình chiều sâu mỗi bước khoan của mũi khoan bước cho biết chiều sâu của mỗi bậc khoan cũng như chiều dày tấm vật liệu cần khoan lớn nhất ở mỗi bậc

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Chiều sâu mỗi bước khoan

Mỗi bước khoan có một chiều sâu tối đa nhất định kể cả phần lưỡi vát của bước đó. Ta đếm tổng số bước khoan, rồi lấy chiều dài làm việc của mũi khoan bước chia cho số lượng bước khoan để được chiều sâu trung bình mỗi bước khoan.

Chiều dày tối đa của tấm vật liệu được khoan

Mỗi một bước khoan có thể khoan một chiều dày tối đa bằng 2 lần chiều sâu của bước khoan đó. Tại sao lại như vậy, đó là khi khoan đủ chiều sâu ở mặt này, ta lật lại khoan tiếp từ mặt kia của tấm vật liệu.
 
gọi Miễn Phí