Khoảng cách dọc 2 tâm lỗ bắt đế

Khoảng cách dọc giữa 2 tâm của lỗ bắt vít mặt đế xoay bánh xe đẩy là thông số giúp ta thiết kế các phần tiếp nối một cách chính xác nhưng việc đo chính các cần 2 lần đo

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Tâm của các lỗ bắt vít là một điểm tưởng tượng, do đo để đo khoảng cách giữa 2 lỗ bắt vít ta nên thực hiện đo theo hai bước sau

Bước 1: Đo khoảng cách 2 mép bên trong

Sử dụng thước kẹp với 2 chấu đo đường kính ngoài để kẹp 2 mép trong

Đo mép trong
Trong ví dụ này ta đo được 60.7mm

Bước 2: Đo khoảng cách 2 mép bên ngoài

Sử dụng 2 chấu đo đường kính trong của thước kẹp điện tử, đo khoảng cách giữa 2 mép ngoài
Đo mép ngoài
trong ví dụ này ta đo được 84.6mm

Bước 3: Tính trung bình cộng

Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ chính là trung bính cộng 2 phép đo nói trên. Với ví dụ trong bài viết này nó là (84.6 + 60.7)/2 = 72.65mm
 
gọi Miễn Phí