Đường kính thanh vặn vít

Các đo đường kính thanh vặn vít của tuốc nơ vít

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

1.Với tuốc nơ vít thanh vặn thân tròn

Chỉ cần dùng thước kẹp đo đường kính của thanh vặn

2.Với tuốc nơ vít than vặn lục giác

Đo theo phương pháp cạnh đến cạnh của thiết diện thanh vặn
đường kính đo theo cạnh đến cạnh

Đo thực tế
 
gọi Miễn Phí