Độ dài trục con lăn mắt xích

Bên cạnh bước xích thì độ dài trục con lăn của mắt xích cho biết tiêu chuẩn phân loại con của sợi xích là mấy R

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Trước tiên, chọn một xích không phải mắt khóa rồi dùng thước kẹp đo trục trong con lăn của mắt xích đó.

 
gọi Miễn Phí