Chiều dài làm việc của lưỡi đục

Chiều dài làm việc của lưỡi đục được tính bằng khoảng cách từ đầu mũi dọc theo lưỡi đục đến hết phần làm việc của lưỡi, phần khi đi vào vật liệu nhưng mũi đục vẫn làm việc bình thường

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Với đục gỗ dẹp


 
gọi Miễn Phí