Cạnh dài má kẹp

Với các dụng cụ kẹp sử dụng má kẹp chữ nhật thì cạnh dài của má kẹp cũng là một thông số cần đo đạc để phù hợp với tính chất của công việc

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Có rất nhiều dụng cụ kẹp, phần tiếp xúc với vật thể được kẹp gọi là má kẹp 

1.Má kẹp của cảo kẹp nhanh

Cảo kẹp nhanh có má kẹp thường la một chi tiết bằng nhựa hình chữ nhật vát góc hoặc hình chữ nhật bình thường.

Má kẹp
 
gọi Miễn Phí