Bước xích

Bước xích là khoảng cách giữa 2 trục con lăn liển tiếp và từ đó ta biết được cỡ xích

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

1.Cách đo bước xích tương đối

Xích được sản xuất tiêu chuẩn theo các tên gọi như Xức 25, Xích 30,..., xích 240 và được phân theo hệ inch. Ta đo tương đối để tra bảng nhanh và biết được bước xích. Dùng thước kẹp xác định khoảng các giữa 2 tâm trục con lăn của một mắt xích
Đo nhanh bước xích

Tra bảng để biết là loại xích nào ở đây.

2.Đo 3 bước

Bước 1 - Đo khoảng cách ngoài D

Dùng thước kẹp, đo khoảng cách giữa 2 phía ngoài của 2 trục con lăn trên một mắt xích bất kỳ không phải mắt khóa
Đo phía ngoài

Bước 2: đo khoảng cách phía trong d

Đo khoảng cách phía trong d giữa 2 trục của mắt xích đã đo ở bước 1
Đo mắt xích
 

Bước 3: Tính bước xích

Bước xích P chính là trung bình cộng của D và d

P = (D+d)/2

Lưu ý đơn vị đo lường giống nhau ở cả bước 1, bước 2
 
gọi Miễn Phí