Số của cảo kẹp nhanh

Số của cảo kẹp nhanh là gì và đo bằng đơn vị gì

Đơn vị đo: in (Tìm hiểu thêm Inch, Insơ)

Cảo kẹp nhanh khá giống với cảo chữ F, chỉ khác cơ chế xiết. Chính vì thế mà cỡ số của cảo kẹp nhanh cũng giống hệt cảo chữ F. Thực chất số của cảo kẹp nhanh là độ mở danh định của cảo được quy chuẩn theo đơn vị inhc (in xơ của Anh, bằng 25.4mm). Đây chỉ là con số mô tả các cỡ cảo phổ biến, không chính xác bằng độ mở thực của cảo.
Ví dụ: Cảo số 4 , cỡ danh định là 4 inhc - 150mm, đo thực tế có thể là 99mm, 103mm...

Các xác định số của cảo

Bước 1: Mở cảo hết cỡ
Bước 2: Dùng thước đo bằng Inch đo chiều độ mở 
Đo độ mở

Bước 3: Làm tròn đến con số đo được theo inch đến số nguyên gần nhất
 
 
gọi Miễn Phí