Khổ rộng của băng chống dột

Băng chống dột được cuộn lại thành từng cuộn, để đo khổ rộng ta chỉ cần dùng một chiếc thước là đủ

Đơn vị đo: cm (xen-ti-mét, một phân)

Các cỡ danh định của khổ băng chống dột

  • 50mm
  • 100mm
  • 200mm
 
gọi Miễn Phí