Cốt máy soi gỗ

Cốt máy soi gỗ là tiêu chuẩn kỹ thuật về đường kính lắp vừa của chuôi các mũi soi gỗ lắp vào máy, thường được đo theo đơn vị inch

Đơn vị đo: in (Tìm hiểu thêm Inch, Insơ)

Trục cốt máy soi  gỗ là gì ?

Các mũi soi gỗ sẽ lắp vào máy soi thông qua một bầu kẹp ở vị trí như hình dưới
lắp trục cốt

Mũi soi gỗ và máy soi phải cùng tiêu chuẩn đường kính trục cốt thì mới có thể lắp vừa được.

Có các cỡ trục cốt nào ?

Hệ inch:
  • 1/4 inch
  • 1/2 inch

Có thể đổi được trục cốt không ?

Có thể đổi được cỡ trục cốt, bằng đầu đổi:
Chuyển đổi trục cốt

 
gọi Miễn Phí