Catalogue Khoan sắt HSS trụ trắng

Cung cấp catalogue Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng với chiết khấu cao

 1. Mũi khoan sắt Ø9.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53906

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS9.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 9.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 2. Mũi khoan sắt Ø9.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53905

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS9.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 9.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 3. Mũi khoan sắt Ø8.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53904

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS8.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 8.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 4. Mũi khoan sắt Ø8.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53903

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS8.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 8.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 5. Mũi khoan sắt Ø7.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53902

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS7.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 7.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 6. Mũi khoan sắt Ø7.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53901

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS7.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 7.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 7. Mũi khoan sắt Ø6.8mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53900

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS6.8
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 6.8mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 8. Mũi khoan sắt Ø6.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53899

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS6.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 6.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 9. Mũi khoan sắt Ø6.2mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53898

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS6.2
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 6.2mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 10. Mũi khoan sắt Ø6.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53897

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS6.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 6.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 11. Mũi khoan sắt Ø5.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53896

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS5.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 5.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 12. Mũi khoan sắt Ø5.2mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53895

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS5.2
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 5.2mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 13. Mũi khoan sắt Ø5.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53894

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS5.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 5.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 14. Mũi khoan sắt Ø4.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53893

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS4.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 4.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 15. Mũi khoan sắt Ø4.2mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53892

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS4.2
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 4.2mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 16. Mũi khoan sắt Ø4.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53891

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS4.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 4.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 17. Mũi khoan sắt Ø3.8mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53890

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS3.8
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 3.8mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 18. Mũi khoan sắt Ø3.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53889

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS3.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 3.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 19. Mũi khoan sắt Ø3.2mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53888

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS3.2
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 3.2mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 20. Mũi khoan sắt Ø3.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53887

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS3.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 3.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 21. Mũi khoan sắt Ø20.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53886

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS20.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 20.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 22. Mũi khoan sắt Ø2.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53885

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS2.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 2.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 23. Mũi khoan sắt Ø2.2mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53884

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS2.2
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 2.2mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 24. Mũi khoan sắt Ø2.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53883

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS2.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 2.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 25. Mũi khoan sắt Ø19.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53882

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS19.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 19.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 26. Mũi khoan sắt Ø19.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53881

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS19.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 19.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 27. Mũi khoan sắt Ø18.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53880

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS18.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 18.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 28. Mũi khoan sắt Ø18.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53879

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS18.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 18.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 29. Mũi khoan sắt Ø17.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53878

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS17.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 17.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 30. Mũi khoan sắt Ø17.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53877

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS17.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 17.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 31. Mũi khoan sắt Ø16.5mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53876

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS16.5
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 16.5mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

 32. Mũi khoan sắt Ø16.0mm Waves bằng thép gió HSS chuôi trụ tròn

  Số định danh mặt hàng: 53875

  Đơn vị: mũi

  Quy cách đóng gói: 10 mũi/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: MKS16.0
  - Vật liệu: thép gió HSS
  - Đường kính khoan: 16.0mm
  - Kiểu chuôi: Chuôi trụ tròn
  - Màu sắc: trắng

Liên hệ nhận báo giá mặt hàng Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng các loại, lẻ và sỉ

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Yêu cầu báo giá qua số điện thoại bán buôn và Zalo làm báo giá: 0909694460
Yêu cầu báo giá qua email: lienhe@congcutot.vn
Hoặc đến trực tiếp tại:
 • Trụ sở công ty Số 51, ngõ 87 đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Đại lý bán hàng ở 181/31/15 Bình Thới, Quận 11, TP HCM

Đối với khách hàng mua mặt hàng Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng tại Sài Gòn và Hà Nội có thể đến các điểm kinh doanh nói trên để xem hàng trực tiếp, nhận báo giá mặt hàng Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng trực tiếp và nhận hàng ngay trong ngày sau khi hoàn thành thủ tục.

Đối với những khách hàng ở các tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn, Hà nội, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo, điện thoại để nhận báo giá mặt hàng Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng cũng như trao đổi về phương thức thanh toán, cũng như cách thức giao hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho mỗi tỉnh thành.

Để cập nhật giá cả mặt hàng Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi ngay thời điểm quý khách cần mua sắm thiết bị, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá mặt hàng Waves MKS - Mũi khoan sắt HSS chuôi trụ trắng mới nhất đến bạn. Chúng tôi luôn luôn mong chờ sự liên hệ của quý khách. Chúng tôi thấu hiểu để hoàn thành công việc, quý khách sẽ cần các bản báo giá từ nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, chúng tôi sẵn sàng làm báo giá dưới các dạng công văn, thư chào hàng, thư điện tử hay bất kỳ hình thức nào mà quý khách cần để gửi đến quý khách. Cho dù không diễn ra giao dịch cũng vui vì thông qua đó chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và lấy làm mừng vì đã có cơ hội được tiếp xúc với quý khách

Xin trân trọng cảm ơn !  
gọi Miễn Phí