Chính sách

Vinh quang là chiến sỹ

Tôn vinh thường niên các lao động đã từng phục vụ trong quân đội

Quyết định QD04/HDQT-2021 về việc tôn vinh thường niên các lao động đã từng phục vụ trong quân đội

Phúc lợi cho vợ mang thai

Cấp phúc lợi cho vợ mang thai của lao động nam

Quyết định QD05/HDQT/2021 về việc cấp phúc lợi chăm sóc thai nhi cho vợ của lao động nam tại Công Cụ Tốt đang mang thai

Du lịch

Phụ cấp du lịch khi đi công tác

Quyết định QD03/HDQT/2017 về việc cấp phụ cấp đi du lịch khi đi công tác tại Công Cụ Tốt

Tổ chức phúng viếng

Tổ chức phúng viếng

QD06-HDQT/2020 về việc tổ chức phúng viếng đối với người lao động và người thân của người lao động tại Công Cụ Tốt

Ốm đau thăm hỏi

Tổ chức thăm hỏi ốm đau sinh nở

QĐ 02-HDQT/2017 về việc tổ chức thăm hỏi ốm đau sinh nở của người lao động, thân nhân người lao động tại Công Cụ Tốt

Mừng đám cưới

Mừng đám cưới nhân viên

QĐ 04-HDQT/2019 về việc tổ chức mừng đám cưới nhân viên Công Cụ Tốt

Bà mẹ mang thai

Cấp phúc lợi cho bà mẹ mang thai và trẻ nhũ nhi

QĐ 03-HDQT/2019 về việc cấp phúc lợi cho bà mẹ mang thai và trẻ nhũ nhi