Hoàng Thu Hà

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Giới tính: Nữ

Hoàng Thu Hà trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ Phần Công Cụ Tốt và sau này, khi đã tốt nghiệp tiếp tục làm việc tại đây, là một trong những người đầu tiên thí điểm về thương mại điện tử tại Công Cụ Tốt