Dao tốt, dạo rọc giấy, dao trổ, dao chiết ghép cây, ba vớ

Dao rọc giấy, dao trổ các loại tốt, lưỡi sắc bén, kèm lưỡi phụ